Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2017

krewzwodka
5242 8457 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasimplyfalling simplyfalling
krewzwodka
Jeżeli można było zrobić penicylinę ze spleśniałego chleba, z pewnością da się coś zrobić też z Ciebie.
— Muhammad Ali
Reposted fromzrazik zrazik vianowhatever nowhatever
krewzwodka
7428 452f
Reposted fromsosna sosna viaatranta atranta
krewzwodka
2932 df75
Reposted frommissmaya missmaya viasimplyfalling simplyfalling
krewzwodka
3337 3e38 500
Reposted frommistic mistic viasimplyfalling simplyfalling
krewzwodka
7093 5431 500
krewzwodka
1906 48da 500
Reposted frommsofall msofall viablacknail blacknail
8526 9e56 500
7871 6bbd 500
Reposted fromgayscreaming gayscreaming viairmelin irmelin
krewzwodka
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viaitmakesmecalm itmakesmecalm
krewzwodka
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaitmakesmecalm itmakesmecalm
krewzwodka
3530 3a1a
Reposted fromliczbapi liczbapi viascorpix scorpix
krewzwodka
2730 4ed1 500
Reposted fromluksfer luksfer viascorpix scorpix
krewzwodka
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viaitmakesmecalm itmakesmecalm

August 23 2017

krewzwodka
5263 53e1 500
Reposted bysardonicznaviajero
krewzwodka
krewzwodka
6173 5143 500
Reposted fromkaiee kaiee viahysterie hysterie
krewzwodka
9306 17f5 500
Łódź, nie mogę zdradzić gdzie
krewzwodka
5726 aee6
Tell Cersei it was me
Reposted fromkopytq kopytq viasardoniczna sardoniczna
krewzwodka
5727 538f 500
Olenna 2
Reposted fromkopytq kopytq viasardoniczna sardoniczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl