Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2017

krewzwodka
1494 79c6 500
Reposted frompod-slowami pod-slowami viagoszko goszko
krewzwodka
4607 2473 500
Reposted fromkaiee kaiee viascorpix scorpix
krewzwodka
6904 4d24 500
Reposted fromfungi fungi viahouseofpain houseofpain
krewzwodka
4571 c82d
Reposted fromtfu tfu viaxannabelle xannabelle
krewzwodka
2062 08ca
Reposted fromSzczurek Szczurek viairmelin irmelin

17horror:

When you realise that you have to grow up

Reposted fromtosiaa tosiaa viairmelin irmelin
krewzwodka
2308 832c
Reposted frompsychoo psychoo viairmelin irmelin
krewzwodka
5128 139c 500
5932 4265 500
Reposted fromtron tron viabercik bercik
krewzwodka
0519 62bc 500
Reposted fromMiziou Miziou viakrzysk krzysk
krewzwodka
7366 b1bb 500
Reposted frombiru biru viakrzysk krzysk
krewzwodka
krewzwodka
Reposted fromjasminum jasminum viaodulekkocurek odulekkocurek

April 11 2017

krewzwodka
Moje słowa nie odpowiadają moim myślom, a to poniża moje myśli.
— "Idiota" F. Dostojewski
Reposted fromCattleya Cattleya viagoszko goszko
krewzwodka
Chyba musi być granica dla błędów, jakie jedna osoba może uczynić, więc kiedy popełnię już wszystkie, musi przecież nastąpić koniec. Jest to stanowczo myśl bardzo pocieszająca.
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Zielonego Wzgórza"
Reposted fromcudoku cudoku viaxannabelle xannabelle
krewzwodka
1365 0455 500
Reposted fromoll oll viagoszko goszko
krewzwodka
Reposted fromcarfreitag carfreitag viahouseofpain houseofpain
krewzwodka
2694 6587
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol viaotella otella
krewzwodka
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaotella otella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl